01

Đội của các em cần giúp đỡ. Hãy đến Phòng phát minh!

02

Trước đây chúng ta đã thiết kế được những sản phẩm nào rồi?

03

Hãy sử dụng cái này!

04

05

Dưới đây là thử thách dành cho em: tạo chương trình làm xe trượt tuyết chạy.

06

Tạo chương trình. Chương trình giúp xe trượt tuyết chạy.

U1L2_img_step_7.png
Gecko U1L2_06_GHOST - en

07

Thử nghiệm chương trình của em.

U1L2_img_step_8.png

09

Nhìn vào Nhiệm vụ trong Sổ tay kỹ thuật.

Em dùng cách nào để thiết kế lại mô hình hoặc thay đổi chương trình?

U1L2_img_step_8.png

10

Hãy cho cả đội xem những thiết kế này!

Vẽ ý tưởng của các em vào Sổ tay kỹ thuật, cho mọi người cùng xem và quan sát hiện tượng.

Explore_L1_img_treehouse_step4.jpg