01

Tủ đồ của Daniel đang đầy ắp. Bạn ấy không thể đóng cửa tủ đồ vì đã quá đầy!

02

Daniel cần thu dọn tủ đồ của mình. Bạn ấy ước có ai đó giúp mình mang đồ về nhà.

03

Lắp ghép rô-bốt trợ giúp cho Daniel. Rô-bốt này sẽ giúp bạn ấy mang đồ.

04 -BI

05

Sau đây là thử thách của em: tạo chương trình điều khiển rô-bốt trợ giúp.

06

U5L2_img_step_7.png

Tạo chương trình. Chương trình sẽ điều khiển rô-bốt trợ giúp.

Gecko U5L2_06_GHOST - vi-vn

07

U5L2_img_step_8.png

Thử nghiệm chương trình của em.

08

U5L2_img_step_9.png

Lập trình rô-bốt trợ giúp đi theo Daniel về nhà.

09

U5L2_inspiration_img_1.png
U5L2_inspiration_img_1.png
U5L2_inspiration_img_2.png
U5L2_inspiration_img_3.png

Thiết kế rô-bốt trợ giúp cải tiến của riêng em.