MINDSTORMS EV3 grunnsett

Objekter og hindringer

Bruk ultralydsensoren til å registrere kuben og reagere på den.

45–90 min.
Nybegynner
6.–8. trinn
lesson-header-1-2

Leksjonsplan

1. Forberede

 • Les gjennom elevmaterialet i EV3 Classroom-appen.
 • Samle inn informasjon om hvordan ultralydsensoren fungerer.
 • Du trenger et målebånd for å måle eksakt hvor du skal plassere kuben i denne leksjonen.
 • For å fullføre denne leksjonen, må elevene ha bygget kjørebasemodellen. Det tar omtrent 30 minutter.

2. Engasjere (5 min.)

 • Bruk ideene i Starte en diskusjon-delen nedenfor til å engasjere elevene i en diskusjon knyttet til denne leksjonen.
 • Del klassen inn i par.

3. Utforske (20 min.)

 • Be hvert par bygge kuben og ultralydsensorutvidelsen for kjørebasen.
 • Gi elevene litt tid til å bruke programsekvensen for å utforske hvordan ultralydsensoren kan brukes.

4. Forklare (5 min.)

 • Start en diskusjon om hvordan ultralydsensoren kan brukes til å måle distanse.

5. Utdype (15 min.)

 • Utfordre elevene til å programmere kjørebasen til å pipe raskere eller høyere når den kommer nærmere kuben.
 • Ikke glem å gi elevene nok tid til å rydde opp.

6. Evaluere

 • Gi tilbakemelding på elevenes arbeid.
 • Du kan bruke de vedlagte vurderingsrubrikkene for å forenkle prosessen.

Start en diskusjon

Modulære roboter er nyttige fordi de kan utvides og konfigureres til å utføre et bredt spekter av oppgaver. Ved å legge til sensorer kan de reagere på miljøet slik at de gjør ting som å oppdage hindringer og unngå kollisjoner.

engage-1-2

Bruk disse spørsmålene til å starte en diskusjon blant elevene om roboter som kan oppdage objekter:

 • Vet du om noen roboter som kan oppdage objekter?
 • Hvorfor er det nyttig for roboter å kunne oppdage objekter?
 • Hva er ultralyd, og hvordan fungerer en ultralydsensor?

Byggetips

build-1-2

Byggeinstruksjoner

Ikke demonter kjørebasen etter bruk.

Programmeringstips

Hovedprogram

EV3 Classroom-Programs 1-2-program nb-no

Mulig løsning

EV3 Classroom-Programs 1-2-solution nb-no

Tilpasning og variasjon

Forenkle denne leksjonen ved å:

 • bruke ekstra tid på å forklare hvordan ultralydsensoren brukes

Ta denne leksjonen til neste nivå ved å:

 • utfordre elevene til å programmere en selvstyrende robot som unngår hindringer
 • be elevene om å endre fra ultralydsensoren til en trykksensor for å oppdage hindringer

Vurderingsmuligheter

Observasjonssjekkliste for lærer
Lag en skala som stemmer overens med behovene dine, for eksempel:

 1. Delvis fullført
 2. Fullstendig fullført
 3. Overgikk forventningene

Bruk følgende kriterier for å evaluere elevenes arbeid:

 • elevene kan bruke ultralydsensoren til å oppdage et objekt.
 • elevene kan endre parameterne til ultralydsensorblokkene for å oppdage forskjellige avstander.
 • elevene kan utvide sitt program til å reagere dynamisk på den oppdagede avstanden.

Egenvurdering
Be hver elev om å velge klossen de mener beskriver arbeidet deres på best måte.

 • Bronse: Jeg har brukt ultralydsensoren til å stoppe ved et objekt.
 • Sølv: Jeg har brukt ultralydsensoren til å oppdage distansen til et objekt.
 • Gull: Jeg har gjort det slik at ett aspekt av programmet reagerer dynamisk på avstanden til et objekt.
 • Platina: Jeg har gjort det slik at flere aspekter av programmet reagerer dynamisk på avstanden til et objekt.
assessment-row

Flere ideer til norskundervisningen

For å integrere utvikling av språkferdigheter ber du elevene om å:

 • forberede og legge frem en presentasjon om hvordan ultralydsensorer fungerer.

Merk: Dette kommer til å ta mer tid enn en vanlig økt.

Lenker til karrieremuligheter

Elevene som likte denne leksjonen, kan også være interessert i å utforske disse karrieremulighetene:

 • Produksjon og maskinteknikk (maskinteknikk)
 • Produksjon og maskinteknikk (forprosjektering)

Lærerstøtte

Elevene kommer til å:

 • bruke ultralydsensoren til å oppdage et objekt og reagere på det

Kompetansemål naturfag etter 7. trinn

 • skille mellom observasjoner og slutninger, organisere data, bruke årsak-virkning-argumenter, trekke slutninger, vurdere feilkilder og presentere funn
 • utforske, lage og programmere teknologiske systemer som består av deler som virker sammen
 • reflektere over hvordan teknologi kan løse utfordringer, skape muligheter og føre til nye dilemmaer

Kompetansemål naturfag etter 10. trinn

 • analysere og bruke innsamlede data til å lage forklaringer, drøfte forklaringene i lys av relevant teori og vurdere kvaliteten på egne og andres utforskinger
 • bruke programmering til å utforske naturfaglige fenomener

Kompetansemål matematikk etter 6. trinn

 • beskrive eigenskapar ved og minimumsdefinisjonar av to- og tredimensjonale figurar og forklare kva for eigenskapar figurane har felles, og kva for eigenskapar som skil dei frå kvarandre
 • formulere og løyse problem frå sin eigen kvardag som har med desimaltal, brøk og prosent å gjere og forklare eigne tenkjemåtar
 • måle radius, diameter og omkrins i sirklar og utforske og argumentere for samanhengen

Kompetansemål matematikk etter 7. trinn

 • logge, sortere, presentere og lese data i tabellar og diagram og grunngi valet av framstilling

Kompetansemål matematikk etter 8. trinn

 • lage og løyse problem som omhandlar samansette måleeiningar
 • utforske korleis algoritmar kan skapast, testast og forbetrast ved hjelp av programmering

Elevmateriale

Elevark

Last ned, vis eller del som en HTML-nettside eller en utskrivbar PDF.

CookiesLegal NoticePrivacy Policy

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.