BricQ Motion Essential

Bobslej

Tłumy wiwatują, a bobslej mknie w dół toru! Czym wyróżnia się zwycięzca?
Załóż kask i wskakuj na sanie — zaraz się przekonamy!

30–45 min
Poziom średniozaawansowany
Klasy 3–5
U2L4.Thumbnail.png

Przygotuj się

 • Przejrzyj materiały dla uczniów online. Za pomocą projektora pokażesz je uczniom w czasie zajęć.
 • Upewnij się, że przewidywanie ruchu zostało omówione podczas wcześniejszych zajęć.
 • Weź pod uwagę umiejętności wszystkich swoich uczniów, a także środowisko, z jakiego się wywodzą. Dostosuj zajęcia tak, by były przystępne dla wszystkich. Podpowiedzi znajdziesz w sekcji Zróżnicowanie poniżej.

Włącz się

(Cała klasa, 5 minut)

 • Obejrzyjcie film dla uczniów (dostępny tutaj lub w materiałach dla uczniów online).
U2L4.EngageThumbnail.png
 • Poprowadź krótką dyskusję o siłach, jakie występują przy zjeżdżaniu na sankach oraz saniach bobslejowych.
 • Możesz zadać na przykład takie pytania:
  • Jaka siła wprawia sanie bobslejowe w ruch? (Pchnięcie).
  • Co jeszcze sprawia, że bobslej się porusza? (Siła ciężkości to siła, która ściąga masę w dół. Im więcej masy ma ciało, tym szybciej będzie się poruszać. Nazywamy to „pędem”. Pęd sprawia, że ciało w ruchu porusza się dłużej lub może zadziałać z większą siłą. Po dodaniu masy pęd również się zwiększa, i sanie bobslejowe zjeżdżają dalej).
 • Powiedz uczniom, że będą budować sanie bobslejowe i tor lodowy, a następnie sprawdzą, czy bobslej pojedzie dalej, jeśli zwiększą jego masę.

Wymyśl

(Małe grupy, 30 minut)

 • Uczniowie pracują w parach. Budują model „Bobslej”. Budują na zmianę: jedna osoba szuka klocków, a druga je składa. Po zakończeniu każdego kroku zamieniają się rolami.- Pomoc w budowaniu znajdziesz w sekcji Wskazówki poniżej.
 • Przerwij budowanie po 20 minutach lub kiedy wszystkie grupy zbudują przynajmniej sanie, ciężarki i tor lodowy do kroku 23 na stronie 51 w broszurze z instrukcjami budowania.
 • Uczniowie testują tor lodowy za pomocą minifigurek i sań bobslejowych. Przytrzymują sanie na fioletowym znaczniku na górze toru, a następnie je puszczają. Grupy, które zbudowały tor lodowy i wyrzutnię, mogą obrócić korbkę, by puścić sanie w dół toru.
 • Za pomocą miarki uczniowie mierzą odległość, jaką przejechały sanie. Odległość należy mierzyć od podstawy toru lodowego. Pomiary zapisują w swoich arkuszach (Wsparcie dla nauczyciela - Dodatkowe zasoby) lub na wykresach w zeszytach.
 • Żeby testy były wiarygodne, uczniowie powtarzają je trzy razy, a jako końcową odległość wybierają wartość środkową. Po każdym zjeździe układają klocek obok miarki, by zaznaczyć przebytą odległość.
 • Jeśli uczniowie nie zbudowali jeszcze wyrzutni, mogą zrobić to teraz, jeśli jest jeszcze czas.

Wytłumacz

(Cała klasa, 10 minut)

 • Zbierz uczniów i poprowadź dyskusję o tym, co zaobserwowali.
 • Możesz zadać na przykład takie pytania:
  • Jaka siła sprawiła, że sanie zjeżdżały w dół toru lodowego? (Siła ciężkości).
  • Jakie inne zmienne mogą zwiększyć prędkość, z jaką sanie zjeżdżają w dół toru? (Pomoże mocne popchnięcie sań na początku, a przewagę mają ciężkie sanie. Gładki spód sań bobslejowych i gładki tor lodowy zmniejszą tarcie).
 • Powiedz uczniom, by do jednej ręki wzięli minifigurki, a do drugiej dwa połączone ze sobą czarne klocki.
  • Zapytaj, co jest cięższe (czyli ma większą masę) i co zjedzie dalej.
  • Poproś ich o ułożenie w wybranym miejscu klocka, żeby zaznaczyć przewidywaną odległość. Następnie uczniowie przeprowadzają doświadczenie i sprawdzają, czy mieli rację.
 • Uczniowie mierzą przebytą odległość miarką i zapisują ją na swoich wykresach.
 • Uczniowie biorą obciążony klocek i porównują go z czarnymi klockami, które przed chwilą testowali.
 • W wybranym miejscu układają kolejny klocek, żeby zaznaczyć przewidywaną odległość. Następnie ponownie przeprowadzają doświadczenie i sprawdzają, czy mieli rację.
 • Zapytaj:
  • Czym różnią się te klocki? (Ciężarem/masą).
  • W czym są do siebie podobne? (Mają taką samą objętość i kolor).
  • Czy obciążony klocek pojedzie dalej? (Powinien, ale jeśli powierzchnia nie jest gładka, wytworzy większe tarcie i klocek przejedzie mniejszą odległość).
U2L4.01.png

Weryfikuj

(Cała klasa, 5 minut)

 • Zbierz uczniów i przedyskutujcie doświadczenia.
 • Możesz zadać na przykład takie pytania:
  • Czy zauważyliście zależności w ruchu sań bobslejowych w przypadku zmiany ich masy? (Największa masa zajechała najdalej).
  • Czy udało Wam się przewidzieć, co się stanie?
 • Daj uczniom czas na rozebranie modeli, posortowanie klocków i włożenie ich z powrotem do tacek, a także posprzątanie stanowisk pracy.

Ocena

(W czasie trwania zajęć)

 • Zachęcaj uczniów do sprawdzania, jak ruszają się budowane przez nich modele. Możesz zadać na przykład takie pytania:
  • Widzisz, gdzie jest korbka?
  • Co się stanie, gdy ją obrócisz?
  • Ile obrotów potrzeba, by przechylić górną część toru lodowego?
 • Zadawaj pytania pomocnicze, by zachęcić uczniów do „głośnego myślenia” i wyjaśniania swoich procesów myślowych oraz powodów decyzji, które podejmowali w trakcie budowania modeli.

Lista kontrolna obserwacji

 • Zmierz biegłość uczniów w opisywaniu zależności w ruchu ciała oraz sposobów wykorzystania ich do przewidywania ruchu w innych sytuacjach.
 • Przygotuj odpowiednią skalę. Na przykład:
  1. Wymaga pomocy
  2. Może pracować samodzielnie
  3. Może uczyć innych

Samoocena

 • Poproś uczniów o wybranie klocków, które ich zdaniem najlepiej reprezentują ich pracę:
  • Zielony: Chyba potrafię rozpoznać zależności w ruchu sań bobslejowych.
  • Niebieski: Na pewno potrafię rozpoznać zależności w ruchu sań bobslejowych.
  • Fioletowy: Potrafię rozpoznać zależności w ruchu sań bobslejowych, użyć ich do przewidywania ruchu w innych sytuacjach oraz wyjaśnić w taki sposób, by zrozumieli to mój kolega lub koleżanka.

Opinie o pracy koleżanek i kolegów

 • W swoich zespołach uczniowie rozmawiają na temat tego, jak układała się ich wspólna praca.
 • Zachęć ich do używania na przykład takich wyrażeń:
  • Podobało mi się, kiedy Ty…
  • Chcę dowiedzieć się więcej o tym, jak Ty…
45401-assessment.png

Wskazówki

Wskazówki dotyczące modeli

 • Do testowania modeli potrzebna jest gładka powierzchnia o długości przynajmniej 1 metra. Najlepiej by było, gdyby wszyscy uczniowie przeprowadzali doświadczenie na tej samej powierzchni, ponieważ ze względu na współczynnik tarcia wyniki będą inne na parkiecie, płytkach, papierze, wykładzinie itd.
 • Uczniowie powinni zaznaczyć (taśmą lub w inny sposób) miejsce na stole lub podłodze, do którego będą wyrównywać tor lodowy. W ten sposób tor będzie w takiej samej pozycji podczas każdego zjazdu.

Zróżnicowanie

Jeśli chcesz, aby lekcja była łatwiejsza:

 • Poproś uczniów o pracę tylko z saniami bobslejowymi i obciążonym klockiem (czyli niech skończą budować na kroku 23 na stronie 51).

Jeśli chcesz, aby lekcja była trudniejsza:

 • Poproś uczniów o samodzielne zbudowanie czegoś, co pozwoli saniom pojechać jeszcze dalej. Mogą to być cięższe sanie, element zmniejszający tarcie (np. koła, wyższy tor lodowy albo mechanizm spychający sanie ze szczytu toru).
 • Poproś uczniów o zaprojektowanie i zbudowanie mechanizmu, który pozwoli zepchnąć poruszające się sanie bobslejowe ze szczytu toru.
  • Podczas zawodów bobslejowych zawodnicy optymalizują masę swoich sań i zaczynają od silnego, szybkiego zepchnięcia ich ze szczytu toru. Po zapoznaniu się z pojęciem masy uczniowie mogą spróbować zbudować coś, co mocno popchnie sanie bobslejowe, by pojechały jeszcze dalej.

Rozszerzenia

(Uwaga: potrzebny będzie dodatkowy czas).
Aby poszerzyć zajęcia o rozwój umiejętności matematycznych, poproś uczniów o zważenie różnych konfiguracji sań. Wyniki mogą zapisać na wykresie, w którym oś pionowa będzie przedstawiać wagę różnych sań, a oś pozioma — odległość przejechaną przez te sanie. Poproś uczniów o powtórzenie każdego testu 5 razy i zaznaczenie wyników na wykresie kropkami. Poprowadź dyskusję o związku masy i przebytej odległości oraz o tym, na ile różnią się uzyskane przez nich wyniki.

I etap edukacyjny - II. Edukacja matematyczna pkt. 5.2

Wsparcie dla nauczyciela

Uczniowie:

 • Zbadają, jak siła ciężkości wpływa na ruch sań bobslejowych o różnej masie.
 • Zaobserwują zależności i nauczą się przewidywać.
 • Zrozumieją różnicę między masą a objętością.
 • Zestaw LEGO® Education BricQ Motion Essential (po jednym zestawie na dwoje uczniów)
 • Taśma malarska
 • Miarka (jedna na grupę)

Edukacja matematyczna

Uczeń:
1.1 określa i prezentuje wzajemne położenie przedmiotów na płaszczyźnie i w przestrzeni; określa i prezentuje kierunek ruchu przedmiotów oraz osób; określa położenie przedmiotu na prawo/na lewo od osoby widzianej z przodu (także przedstawionej na fotografii czy obrazku);
2.4 porównuje liczby; porządkuje liczby od najmniejszej do największej i odwrotnie; rozumie sformułowania typu: liczba o 7 większa, liczba o 10 mniejsza; stosuje znaki: <, =, >.
5.2 mierzy długości odcinków, boków figur geometrycznych itp.; podaje wynik pomiaru, posługując się jednostkami długości: centymetr, metr, milimetr; wyjaśnia związki między jednostkami długości; posługuje się wyrażeniami dwumianowanymi; wyjaśnia pojęcie kilometr;
6.6 dokonuje obliczeń szacunkowych w różnych sytuacjach życiowych;
6.7 waży; używa określeń: kilogram, dekagram, gram, tona; zna zależności między tymi jednostkami; odmierza płyny; używa określeń: litr, pół litra, ćwierć litra;

Edukacja techniczna

Uczeń:
1.1 planuje i realizuje własne projekty/prace; realizując te projekty/prace współdziała w grupie;
1.2 wyjaśnia znaczenie oraz konieczność zachowania ładu, porządku i dobrej organizacji miejsca pracy ze względów bezpieczeństwa;
1.3 ocenia projekty/prace, wykorzystując poznane i zaakceptowane wartości: systematyczność działania, pracowitość, konsekwencja, gospodarność, oszczędność, umiar w odniesieniu do korzystania z czasu, materiałów, narzędzi i urządzeń;
1.4 organizuje pracę, wykorzystuje urządzenia techniczne i technologie; zwraca uwagę na zdrowie i zachowanie bezpieczeństwa, z uwzględnieniem selekcji informacji, wykonywania czynności użytecznych lub potrzebnych.

Edukacja polonistyczna

Uczeń:
1.1. słucha z uwagą wypowiedzi nauczyciela i innych osób z otoczenia, w różnych sytuacjach życiowych, wymagających komunikacji i wzajemnego zrozumienia; okazuje szacunek wypowiadającej się osobie;
1.2. wykonuje zadanie według usłyszanej instrukcji; zadaje pytania w sytuacji braku rozumienia lub braku pewności zrozumienia słuchanej wypowiedzi;
2.2 formułuje pytania dotyczące sytuacji zadaniowych, wypowiedzi ustnych nauczyciela, uczniów lub innych osób z otoczenia;
2.5. układa w formie ustnej opowiadanie oraz składa ustne sprawozdanie z wykonanej pracy;

Edukacja społeczna

Uczeń:
1.10 wykorzystuje pracę zespołową w procesie uczenia się, w tym przyjmując rolę lidera zespołu i komunikuje się za pomocą nowych technologii.

Materiały dla uczniów

Arkusz dla ucznia

Download, view or share the student worksheet, either as an online HTML page or a printable PDF

Legal NoticePrivacy PolicyCookies

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.