BricQ Motion Essential

Rzut wolny do kosza

Zbadaj ruch piłki koszykowej podczas rzutu za trzy punkty. Czy potrafisz za każdym razem trafić idealnie?

30-45 min
Poziom średniozaawansowany
Klasy 2–3
Hybrid
U2L3.01.png

Przygotuj się

 • Przejrzyj materiały dla uczniów online. Za pomocą projektora pokażesz je uczniom w czasie zajęć.
 • Upewnij się, że rozpoznawanie zależności występujących w ruchu zostało omówione podczas wcześniejszych zajęć.
 • Weź pod uwagę umiejętności wszystkich swoich uczniów, a także środowisko, z jakiego się wywodzą. Dostosuj zajęcia tak, by były przystępne dla wszystkich. Podpowiedzi znajdziesz w sekcji Zróżnicowanie poniżej.

Włącz się

(Cała klasa, 5 minut)

 • Obejrzyjcie film dla uczniów (dostępny tutaj lub w materiałach dla uczniów online).
U2L3.EngageThumbnail.png
 • Poprowadź krótką dyskusję o tym, jakie siły uczniowie zaobserwowali podczas meczów koszykówki czy siatkówki.
 • Możesz zadać na przykład takie pytania:
  • Jakie siły wprawiają piłkę w ruch? (Pchnięcie/pociągnięcie).
  • Jaka siła ściąga piłkę z powrotem na ziemię? (Siła ciężkości).
  • Co to jest „rzut za trzy punkty”? (To rzut do kosza wykonywany zza linii rzutów za trzy punkty).
 • Powiedz uczniom, że będą budować model do rzutów do kosza, którego użyją w doświadczeniach w celu rozpoznawania zależności występujących w ruchu piłki.
 • Rozdaj grupom zestawy.

Wymyśl

(Małe grupy, 25 minut)

 • Uczniowie pracują w parach. Budują model „Rzut wolny do kosza”. Budują na zmianę: jedna osoba szuka klocków, a druga je składa. Po zakończeniu każdego kroku zamieniają się rolami.
 • Pomoc w budowaniu znajdziesz w sekcji Wskazówki poniżej.

Doświadczenie 1:

 • Uczniowie testują swoje modele i sprawdzają, czy uda im się wrzucić piłkę do kosza przy osi ustawionej w pozycji 1, odległości rzutu 2 i wysokości kosza 1 (według oznaczeń na niebieskich płytkach z cyframi).
 • Uczniowie zapisują wyniki doświadczenia w swoich arkuszach (Wsparcie dla nauczyciela - Dodatkowe zasoby).
  • Teraz próbują ponownie trafić do kosza z odległości rzutu 4, 6 i 8.
  • Przypomnij im o zapisywaniu wyniku każdego testu.

Wytłumacz

(Cała klasa, 10 minut)

 • Zbierz uczniów i poproś, by opowiedzieli, czego się dowiedzieli.
 • Możesz zadać na przykład takie pytania:
  • Kiedy siły były zrównoważone, a kiedy niezrównoważone? (Kiedy ramię do rzucania jest nieruchome, siły są zrównoważone. Kiedy zostaje puszczone, obciążony klocek spada w dół, a siła działająca na piłkę staje się niezrównoważona. Pozostanie niezrównoważona, dopóki piłka i ramię do rzucania nie przestaną się poruszać).
  • Co sprawia, że obciążony klocek spada w dół? (Siła ciężkości).
  • Dlaczego udawało się Wam wrzucić piłkę do kosza za każdym razem, gdy jego wysokość była ustawiona na 1?
  • Co by się stało, gdybyśmy zwiększyli wysokość kosza?

Doświadczenie 2:

 • Uczniowie zmieniają wysokość kosza na pozycję 2 i próbują trafić piłką do kosza z odległości rzutu 2, 4, 6 i 8.
  • Poproś uczniów o zapisywanie wyników wszystkich rzutów w drugiej kolumnie tabeli w ich arkuszach.
  • Zachęć uczniów do przewidywania, z jakiej odległości uda im się trafić do kosza po każdej zmianie jego wysokości, i zaznaczania swoich przewidywań w tabeli znakiem „X”.
  • Gdy uczniowie wypełnią całą kolumnę lub nie udaje im się już wrzucić piłki do kosza, zmieniają wysokość kosza na pozycję 3, 4 itd. Dopóki udaje im się trafiać do kosza, zapisują swoje wyniki w tabeli.

Weryfikuj

(Cała klasa, 5 minut)

 • Zbierz uczniów i przedyskutujcie doświadczenia.
 • Możesz zadać na przykład takie pytania:
  • Jakie zależności zauważyliście w ruchu piłki podczas zmieniania odległości rzutu przy każdej wysokości kosza? (Wraz ze wzrostem wysokości i odległości było coraz trudniej trafić do kosza).
  • Podnieście swoje tabelki i rozejrzyjcie się. Czym Wasze tabelki różnią się od tabelek innych osób?
  • Czy udało Wam się przewidzieć, co się stanie?
 • Daj uczniom czas na rozebranie modeli, posortowanie klocków i włożenie ich z powrotem do tacek, a także posprzątanie stanowisk pracy.
U2L3.01.png
 • Czy wiesz, że Grupa LEGO® produkuje teraz niektóre klocki LEGO® z plastiku pochodzenia roślinnego? Drzewa, liście, skrzydła smoków, kosze do koszykówki i niektóre inne elementy są teraz wytwarzane z ekologicznej trzciny cukrowej. Do 2030 roku wszystkie klocki LEGO® będą wykonywane z materiałów pozyskiwanych w sposób zrównoważony.

Ocena

(W czasie trwania zajęć)

 • Zadawaj pytania pomocnicze, by zachęcić uczniów do „głośnego myślenia” i wyjaśniania swoich procesów myślowych oraz powodów decyzji, które podejmowali w trakcie budowania modeli.

Lista kontrolna obserwacji

 • Oceń biegłość uczniów w opisywaniu zależności w ruchu ciała oraz sposobów wykorzystania ich do przewidywania ruchu w innych sytuacjach.
 • Przygotuj odpowiednią skalę. Na przykład:
  1. Wymaga pomocy
  2. Może pracować samodzielnie
  3. Może uczyć innych

Samoocena

 • Poproś uczniów o wybranie klocków, które ich zdaniem najlepiej reprezentują ich pracę:
  • Zielony: Chyba potrafię rozpoznać zależności w ruchu piłki.
  • Niebieski: Na pewno potrafię rozpoznać zależności w ruchu piłki.
  • Fioletowy: Potrafię rozpoznać zależności w ruchu piłki, użyć ich o do przewidywania ruchu w innych sytuacjach oraz wyjaśnić w taki sposób, by zrozumieli to mój kolega lub koleżanka.

Opinie o pracy koleżanek i kolegów

 • W swoich zespołach uczniowie rozmawiają na temat tego, jak układała się ich wspólna praca.
 • Zachęć ich do używania na przykład takich wyrażeń:
  • Podobało mi się, kiedy Ty…
  • Chcę dowiedzieć się więcej o tym, jak Ty…
45401-assessment.png

Wskazówki

Wskazówki dotyczące modeli

 • Pokaż uczniom, jak liczyć piny na płytkach, aby prawidłowo umieszczać klocki. Zwróć ich uwagę na prawidłowe umieszczenie dwóch żółtych podpór ramienia do rzucania na białej płytce.
 • Wyjaśnij, że czerwone osie wskazują zmienne, które można regulować w modelu (czyli wysokość kosza, odległość rzutu i pozycję osi).
 • Wspomnij, że odległość między koszem a ramieniem do rzucania można zwiększyć, kręcąc korbką znajdującą się pośrodku modelu.
 • Zwróć uwagę, że sznureczek przy piłce służy do przymocowana jej do modelu.
U2L3.01.png

Zróżnicowanie

Jeśli chcesz, aby lekcja była łatwiejsza:

 • Poproś uczniów o rzucanie do kosza tylko z odległości 2, 4 i 6.

Jeśli chcesz, aby lekcja była trudniejsza:

 • Poproś uczniów o ustawienie osi w pozycji 2 i zapisanie obserwacji w nowej tabeli.
 • Poproś uczniów o ustawienie wysokości kosza na 5 i zmodyfikowanie modeli w taki sposób, by można było trafić do kosza z każdej odległości między 1 a 8. To zadanie wymaga samodzielnego budowania.

Rozszerzenia

(Uwaga: potrzebny będzie dodatkowy czas).
Aby poszerzyć zajęcia o rozwój umiejętności matematycznych i znajomości konwencjonalnych jednostek miary, poproś uczniów o przykładanie linijki do modelu podczas modyfikowania zmiennych.

I etap edukacyjny - II. Edukacja matematyczna pkt. 5.2

Nauczanie hybrydowe 1:1

Pobierz scenariusz lekcji z wykorzystaniem zestawu do nauki indywidualnej należący do zasobów do nauczania hybrydowego.

Wsparcie dla nauczyciela

Uczniowie:

 • Zaobserwują i zmierzą ruch ciała, by wykryć istniejące zależności.
 • Zapiszą dane i wykorzystają je do przewidywania.
 • Zestaw LEGO® Education BricQ Motion Essential (po jednym zestawie na dwoje uczniów)

Edukacja matematyczna

Uczeń:
1.1 określa i prezentuje wzajemne położenie przedmiotów na płaszczyźnie i w przestrzeni; określa i prezentuje kierunek ruchu przedmiotów oraz osób; określa położenie przedmiotu na prawo/na lewo od osoby widzianej z przodu (także przedstawionej na fotografii czy obrazku);
2.4 porównuje liczby; porządkuje liczby od najmniejszej do największej i odwrotnie; rozumie sformułowania typu: liczba o 7 większa, liczba o 10 mniejsza; stosuje znaki: <, =, >.
5.2 mierzy długości odcinków, boków figur geometrycznych itp.; podaje wynik pomiaru, posługując się jednostkami długości: centymetr, metr, milimetr; wyjaśnia związki między jednostkami długości; posługuje się wyrażeniami dwumianowanymi; wyjaśnia pojęcie kilometr;
6.6 dokonuje obliczeń szacunkowych w różnych sytuacjach życiowych;

Edukacja techniczna

Uczeń:
1.1 planuje i realizuje własne projekty/prace; realizując te projekty/prace współdziała w grupie;
1.2 wyjaśnia znaczenie oraz konieczność zachowania ładu, porządku i dobrej organizacji miejsca pracy ze względów bezpieczeństwa;
1.3 ocenia projekty/prace, wykorzystując poznane i zaakceptowane wartości: systematyczność działania, pracowitość, konsekwencja, gospodarność, oszczędność, umiar w odniesieniu do korzystania z czasu, materiałów, narzędzi i urządzeń;
1.4 organizuje pracę, wykorzystuje urządzenia techniczne i technologie; zwraca uwagę na zdrowie i zachowanie bezpieczeństwa, z uwzględnieniem selekcji informacji, wykonywania czynności użytecznych lub potrzebnych.

Edukacja polonistyczna

Uczeń:
1.1. słucha z uwagą wypowiedzi nauczyciela i innych osób z otoczenia w różnych sytuacjach życiowych, wymagających komunikacji i wzajemnego zrozumienia; okazuje szacunek wypowiadającej się osobie;
1.2. wykonuje zadanie według usłyszanej instrukcji; zadaje pytania w sytuacji braku rozumienia lub braku pewności zrozumienia słuchanej wypowiedzi;
2.2 formułuje pytania dotyczące sytuacji zadaniowych, wypowiedzi ustnych nauczyciela, uczniów lub innych osób z otoczenia;
2.5. układa w formie ustnej opowiadanie oraz składa ustne sprawozdanie z wykonanej pracy;

Edukacja społeczna

Uczeń:
1.10 wykorzystuje pracę zespołową w procesie uczenia się, w tym przyjmując rolę lidera zespołu i komunikuje się za pomocą nowych technologii.

Materiały dla uczniów

Arkusz dla ucznia

Download, view or share the student worksheet, either as an online HTML page or a printable PDF

Legal NoticePrivacy PolicyCookies

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2023 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.