BricQ Motion Essential

Rzut wolny do kosza

Zbadaj ruch piłki koszykowej podczas rzutu za trzy punkty. Czy potrafisz za każdym razem trafić idealnie?

30–45 min
Poziom średniozaawansowany
Klasy 3–5
Hybrid
U2L3.01.png

Przygotuj się

 • Przejrzyj materiały dla uczniów online. Za pomocą projektora pokażesz je uczniom w czasie zajęć.
 • Upewnij się, że rozpoznawanie zależności występujących w ruchu zostało omówione podczas wcześniejszych zajęć.
 • Weź pod uwagę umiejętności wszystkich swoich uczniów, a także środowisko, z jakiego się wywodzą. Dostosuj zajęcia tak, by były przystępne dla wszystkich. Podpowiedzi znajdziesz w sekcji Zróżnicowanie poniżej.

Włącz się

(Cała klasa, 5 minut)

 • Obejrzyjcie film dla uczniów (dostępny tutaj lub w materiałach dla uczniów online).
U2L3.EngageThumbnail.png
 • Poprowadź krótką dyskusję o tym, jakie siły uczniowie zaobserwowali podczas meczów koszykówki czy siatkówki.
 • Możesz zadać na przykład takie pytania:
  • Jakie siły wprawiają piłkę w ruch? (Pchnięcie/pociągnięcie).
  • Jaka siła ściąga piłkę z powrotem na ziemię? (Siła ciężkości).
  • Co to jest „rzut za trzy punkty”? (To rzut do kosza wykonywany zza linii rzutów za trzy punkty).
 • Powiedz uczniom, że będą budować model do rzutów do kosza, którego użyją w doświadczeniach w celu rozpoznawania zależności występujących w ruchu piłki.
 • Rozdaj grupom zestawy.

Wymyśl

(Małe grupy, 25 minut)

 • Uczniowie pracują w parach. Budują model „Rzut wolny do kosza”. Budują na zmianę: jedna osoba szuka klocków, a druga je składa. Po zakończeniu każdego kroku zamieniają się rolami.
 • Pomoc w budowaniu znajdziesz w sekcji Wskazówki poniżej.

Doświadczenie 1:

 • Uczniowie testują swoje modele i sprawdzają, czy uda im się wrzucić piłkę do kosza przy osi ustawionej w pozycji 1, odległości rzutu 2 i wysokości kosza 1 (według oznaczeń na niebieskich płytkach z cyframi).
 • Uczniowie zapisują wyniki doświadczenia w swoich arkuszach (Wsparcie dla nauczyciela - Dodatkowe zasoby).
  • Teraz próbują ponownie trafić do kosza z odległości rzutu 4, 6 i 8.
  • Przypomnij im o zapisywaniu wyniku każdego testu.

Wytłumacz

(Cała klasa, 10 minut)

 • Zbierz uczniów i poproś, by opowiedzieli, czego się dowiedzieli.
 • Możesz zadać na przykład takie pytania:
  • Kiedy siły były zrównoważone, a kiedy niezrównoważone? (Kiedy ramię do rzucania jest nieruchome, siły są zrównoważone. Kiedy zostaje puszczone, obciążony klocek spada w dół, a siła działająca na piłkę staje się niezrównoważona. Pozostanie niezrównoważona, dopóki piłka i ramię do rzucania nie przestaną się poruszać).
  • Co sprawia, że obciążony klocek spada w dół? (Siła ciężkości).
  • Dlaczego udawało się Wam wrzucić piłkę do kosza za każdym razem, gdy jego wysokość była ustawiona na 1?
  • Co by się stało, gdybyśmy zwiększyli wysokość kosza?

Doświadczenie 2:

 • Uczniowie zmieniają wysokość kosza na pozycję 2 i próbują trafić piłką do kosza z odległości rzutu 2, 4, 6 i 8.
  • Poproś uczniów o zapisywanie wyników wszystkich rzutów w drugiej kolumnie tabeli w ich arkuszach.
  • Zachęć uczniów do przewidywania, z jakiej odległości uda im się trafić do kosza po każdej zmianie jego wysokości, i zaznaczania swoich przewidywań w tabeli znakiem „X”.
  • Gdy uczniowie wypełnią całą kolumnę lub nie udaje im się już wrzucić piłki do kosza, zmieniają wysokość kosza na pozycję 3, 4 itd. Dopóki udaje im się trafiać do kosza, zapisują swoje wyniki w tabeli.

Weryfikuj

(Cała klasa, 5 minut)

 • Zbierz uczniów i przedyskutujcie doświadczenia.
 • Możesz zadać na przykład takie pytania:
  • Jakie zależności zauważyliście w ruchu piłki podczas zmieniania odległości rzutu przy każdej wysokości kosza? (Wraz ze wzrostem wysokości i odległości było coraz trudniej trafić do kosza).
  • Podnieście swoje tabelki i rozejrzyjcie się. Czym Wasze tabelki różnią się od tabelek innych osób?
  • Czy udało Wam się przewidzieć, co się stanie?
 • Daj uczniom czas na rozebranie modeli, posortowanie klocków i włożenie ich z powrotem do tacek, a także posprzątanie stanowisk pracy.
U2L3.01.png
 • Czy wiesz, że Grupa LEGO® produkuje teraz niektóre klocki LEGO® z plastiku pochodzenia roślinnego? Drzewa, liście, skrzydła smoków, kosze do koszykówki i niektóre inne elementy są teraz wytwarzane z ekologicznej trzciny cukrowej. Do 2030 roku wszystkie klocki LEGO® będą wykonywane z materiałów pozyskiwanych w sposób zrównoważony.

Ocena

(W czasie trwania zajęć)

 • Zadawaj pytania pomocnicze, by zachęcić uczniów do „głośnego myślenia” i wyjaśniania swoich procesów myślowych oraz powodów decyzji, które podejmowali w trakcie budowania modeli.

Lista kontrolna obserwacji

 • Oceń biegłość uczniów w opisywaniu zależności w ruchu ciała oraz sposobów wykorzystania ich do przewidywania ruchu w innych sytuacjach.
 • Przygotuj odpowiednią skalę. Na przykład:
  1. Wymaga pomocy
  2. Może pracować samodzielnie
  3. Może uczyć innych

Samoocena

 • Poproś uczniów o wybranie klocków, które ich zdaniem najlepiej reprezentują ich pracę:
  • Zielony: Chyba potrafię rozpoznać zależności w ruchu piłki.
  • Niebieski: Na pewno potrafię rozpoznać zależności w ruchu piłki.
  • Fioletowy: Potrafię rozpoznać zależności w ruchu piłki, użyć ich o do przewidywania ruchu w innych sytuacjach oraz wyjaśnić w taki sposób, by zrozumieli to mój kolega lub koleżanka.

Opinie o pracy koleżanek i kolegów

 • W swoich zespołach uczniowie rozmawiają na temat tego, jak układała się ich wspólna praca.
 • Zachęć ich do używania na przykład takich wyrażeń:
  • Podobało mi się, kiedy Ty…
  • Chcę dowiedzieć się więcej o tym, jak Ty…
45401-assessment.png

Wskazówki

Wskazówki dotyczące modeli

 • Pokaż uczniom, jak liczyć piny na płytkach, aby prawidłowo umieszczać klocki. Zwróć ich uwagę na prawidłowe umieszczenie dwóch żółtych podpór ramienia do rzucania na białej płytce.
 • Wyjaśnij, że czerwone osie wskazują zmienne, które można regulować w modelu (czyli wysokość kosza, odległość rzutu i pozycję osi).
 • Wspomnij, że odległość między koszem a ramieniem do rzucania można zwiększyć, kręcąc korbką znajdującą się pośrodku modelu.
 • Zwróć uwagę, że sznureczek przy piłce służy do przymocowana jej do modelu.
U2L3.01.png

Zróżnicowanie

Jeśli chcesz, aby lekcja była łatwiejsza:

 • Poproś uczniów o rzucanie do kosza tylko z odległości 2, 4 i 6.

Jeśli chcesz, aby lekcja była trudniejsza:

 • Poproś uczniów o ustawienie osi w pozycji 2 i zapisanie obserwacji w nowej tabeli.
 • Poproś uczniów o ustawienie wysokości kosza na 5 i zmodyfikowanie modeli w taki sposób, by można było trafić do kosza z każdej odległości między 1 a 8. To zadanie wymaga samodzielnego budowania.

Rozszerzenia

(Uwaga: potrzebny będzie dodatkowy czas).
Aby poszerzyć zajęcia o rozwój umiejętności matematycznych i znajomości konwencjonalnych jednostek miary, poproś uczniów o przykładanie linijki do modelu podczas modyfikowania zmiennych.

I etap edukacyjny - II. Edukacja matematyczna pkt. 5.2

Nauczanie hybrydowe 1:1

Pobierz scenariusz lekcji z wykorzystaniem zestawu do nauki indywidualnej należący do zasobów do nauczania hybrydowego.

Wsparcie dla nauczyciela

Uczniowie:

 • Zaobserwują i zmierzą ruch ciała, by wykryć istniejące zależności.
 • Zapiszą dane i wykorzystają je do przewidywania.
 • Zestaw LEGO® Education BricQ Motion Essential (po jednym zestawie na dwoje uczniów)

Edukacja matematyczna

Uczeń:
1.1 określa i prezentuje wzajemne położenie przedmiotów na płaszczyźnie i w przestrzeni; określa i prezentuje kierunek ruchu przedmiotów oraz osób; określa położenie przedmiotu na prawo/na lewo od osoby widzianej z przodu (także przedstawionej na fotografii czy obrazku);
2.4 porównuje liczby; porządkuje liczby od najmniejszej do największej i odwrotnie; rozumie sformułowania typu: liczba o 7 większa, liczba o 10 mniejsza; stosuje znaki: <, =, >.
5.2 mierzy długości odcinków, boków figur geometrycznych itp.; podaje wynik pomiaru, posługując się jednostkami długości: centymetr, metr, milimetr; wyjaśnia związki między jednostkami długości; posługuje się wyrażeniami dwumianowanymi; wyjaśnia pojęcie kilometr;
6.6 dokonuje obliczeń szacunkowych w różnych sytuacjach życiowych;

Edukacja techniczna

Uczeń:
1.1 planuje i realizuje własne projekty/prace; realizując te projekty/prace współdziała w grupie;
1.2 wyjaśnia znaczenie oraz konieczność zachowania ładu, porządku i dobrej organizacji miejsca pracy ze względów bezpieczeństwa;
1.3 ocenia projekty/prace, wykorzystując poznane i zaakceptowane wartości: systematyczność działania, pracowitość, konsekwencja, gospodarność, oszczędność, umiar w odniesieniu do korzystania z czasu, materiałów, narzędzi i urządzeń;
1.4 organizuje pracę, wykorzystuje urządzenia techniczne i technologie; zwraca uwagę na zdrowie i zachowanie bezpieczeństwa, z uwzględnieniem selekcji informacji, wykonywania czynności użytecznych lub potrzebnych.

Edukacja polonistyczna

Uczeń:
1.1. słucha z uwagą wypowiedzi nauczyciela i innych osób z otoczenia w różnych sytuacjach życiowych, wymagających komunikacji i wzajemnego zrozumienia; okazuje szacunek wypowiadającej się osobie;
1.2. wykonuje zadanie według usłyszanej instrukcji; zadaje pytania w sytuacji braku rozumienia lub braku pewności zrozumienia słuchanej wypowiedzi;
2.2 formułuje pytania dotyczące sytuacji zadaniowych, wypowiedzi ustnych nauczyciela, uczniów lub innych osób z otoczenia;
2.5. układa w formie ustnej opowiadanie oraz składa ustne sprawozdanie z wykonanej pracy;

Edukacja społeczna

Uczeń:
1.10 wykorzystuje pracę zespołową w procesie uczenia się, w tym przyjmując rolę lidera zespołu i komunikuje się za pomocą nowych technologii.

Materiały dla uczniów

Arkusz dla ucznia

Download, view or share the student worksheet, either as an online HTML page or a printable PDF

Legal NoticePrivacy PolicyCookies

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.