SPIKE™ Essential

Zapylanie

Maria zauważyła pszczoły na kwiatach jabłoni. Zastanawia się, co one robią. Pomóżcie jej się tego dowiedzieć.

45–90 min
Poziom średniozaawansowany
Klasy 1-3
45345_Science_U2_L2_Web_THumbnail_b.png

Wstęp do zajęć

(UWAGA: ta lekcja zawiera część A i część B. Obie są ważne dla zrealizowania pełnego zakresu standardu kształcenia. Jeśli czas na lekcję jest ograniczony, przejrzyj obie części, aby wybrać elementy, które odpowiadają potrzebom uczniów).

W tej lekcji uczniowie zbudują model pokazujący, jak zwierzęta przenoszą pyłek z jednej rośliny na drugą podczas procesu zapylania, a w części „Weryfikuj” pokażą proces rozsiewania nasion. Przykładowe obrazy są podane jako inspiracja. Zachęć uczniów do zaprojektowania i zbudowania modelu tych procesów według ich własnych pomysłów.

 • Przekaż podstawowe informacje – Zapylenie: Korzystając ze swoich standardowych pomocy naukowych, podziel się z uczniami odpowiednimi informacjami, obrazkami i definicjami. Jeśli to możliwe, odwołaj się do oznaczonego schematu części roślin.
  • Rośliny potrzebują pyłku z innych roślin, aby wytworzyć nasiona, z których powstają nowe rośliny.
  • Zwierzęta pomagają przenosić pyłek z jednej rośliny kwitnącej na drugą w procesie zwanym zapylaniem.
  • Kiedy zwierzęta, takie jak owady (pszczoły), nietoperze i ptaki zbierają nektar z kwiatu, ocierają się o pręcik kwiatu i zbierają pyłek. Pręciki są ułożone tak, aby to ułatwić.
  • Ważne słownictwo: pyłek, zapylanie, rozsiewanie (opcjonalnie: pręcik, słupek)
 • Budowanie i programowanie: Uwzględnij sugestie zawarte w Planie modułu. W ramach tej lekcji warto również:
  • Poszerzyć wiedzę uczniów, korzystając z samouczka poświęconego silnikowi, dostępnego w menu Rozpocznij w aplikacji SPIKE.
  • Przejść do sekcji Bloki silnika i Bloki zdarzeń w menu Pomoc > Bloki słów w aplikacji SPIKE, aby uzyskać więcej informacji.
 • Materiały: Wyszukaj odpowiednie do wieku uczniów filmy edukacyjne na temat zapylania i oznaczony schemat części roślin. W przypadku filmów wyszukaj hasło zapylanie  (i ewentualnie rozsiewanie). W przypadku schematów wyszukaj termin oznaczony schemat części roślin klasa 2, aby znaleźć obrazy inne niże te znajdujące się w programie nauczania przedmiotów ścisłych.

CZĘŚĆ A (45 minut)

Włącz się

(Cała klasa, 10 minut)

U2L3_Engage.png
 • Przedstaw głównych bohaterów historii i pierwsze zadanie: Maria zauważyła pszczoły na kwiatach jabłoni. Zastanawia się, co one robią. Pomóżcie jej się tego dowiedzieć.

 • CHWILA NA ZASTANOWIENIE – poprowadź krótką dyskusję na temat lekcji. Jeśli chcesz, możesz skorzystać z ilustracji.

  • Dlaczego rośliny potrzebują pyłku? (Rośliny potrzebują pyłku z innych roślin, aby wytworzyć nasiona.)
  • W jaki sposób pyłek dostaje się z jednego kwiatu na drugi? (Ptaki, takie jak kolibry, i owady, takie jak pszczoły i motyle, zapylają kwiaty wielu roślin. Pobierają pyłek z jednego kwiatu i zostawiają go na innym.)
  • W jaki sposób części kwiatu ułatwiają zapylanie? (Części kwiatów takie jak pręcik ułatwiają zwierzętom pobieranie pyłku. Części takie jak słupek ułatwiają zwierzętom umieszczanie pyłku w nowym kwiecie.)
 • Rozdaj każdej grupie zestaw SPIKE Essential i urządzenie.

Wymyśl

(Małe grupy, 25 minut)

 • Podczas gdy uczniowie będą pracować, możesz pokazać im podane poniżej przykłady, żeby pomóc im w budowaniu lub programowaniu. Wyjaśnij, że ilustracje przedstawiają przykładowy pomysł, a uczniowie powinni zbudować własne modele pokazujące, jak zwierzęta przenoszą pyłek z jednej rośliny na drugą.

 • Poproś uczniów, aby:

  • Użyli modelu podstawowego, aby ZBUDOWAĆ model, który pomoże Marii zaspokoić ciekawość. Poproś, by pokazali jeden ze sposobów, w jaki zwierzęta przenoszą pyłek z jednej rośliny na drugą.
  • ZAPROGRAMOWALI swój model tak, aby pokazywał, kiedy i jak dochodzi do zapylania.
 • Zachęć uczniów, żeby zastanowili się, jak można z elementów LEGO® zrobić „pyłek”, który zwierzę będzie mogło przenieść z jednej rośliny na drugą. Odpowiednio nakieruj uczniów, aby uwzględnili element pyłku, który można przenosić.

 • W połowie pracy poproś uczniów, aby wymienili się pomysłami, tak jak to zwykle robią podczas lekcji, a następnie aby zmodyfikowali swoje modele, inspirując się sugestiami innych.

Przykładowe pomysły

45345_Science_U2_L2_Web_Guide.png
45345_Science_U2_L2_Web_Guide.png
45345_Science_U2_L2_Web_Overlay.png
SPIKE Essential Pollination - en

Wytłumacz

(Cała klasa, 10 minut)

 • Zbierz uczniów, aby mogli wymienić się spostrzeżeniami.

 • Niech każda grupa zademonstruje na swoim modelu i wyjaśni:

  • Która część rośliny pomaga umieścić pyłek na ciele zwierzęcia? Która część innej rośliny zbiera pyłek ze zwierzęcia?
  • Która część ciała zwierzęcia pomaga przenosić pyłek z jednej rośliny na drugą?
  • Dlaczego zwierzęta są ważne dla zapylania roślin?
 • Poproś uczniów, żeby opowiedzieli o tym, jak zmodyfikowali swój model, aby go ulepszyć.

Jeśli chcesz przejść do części B – Wytłumacz, poproś uczniów, aby nie rozkładali swoich modeli lub przewidź czas na ich ponowne zbudowanie.

CZĘŚĆ B (45 minut)

Wytłumacz

(Cała klasa, 10 minut)

 • Powtórz kroki z części A – Wytłumacz i poproś kolejne grupy, aby zademonstrowały i wyjaśniły, czego się nauczyły.

Weryfikuj

(Cała klasa, 30 minut)

 • (5 min) Przekaż uczniom dodatkowe informacje, aby ułatwić im dalszą pracę nad tematem:

  • Po zapyleniu kwiatu roślina wytwarza owoce, zawierające nasiona.
  • Czasami zwierzęta zjadają owoce, a później zostawiają nasiona w nowych miejscach, w swoich odchodach.
  • Czasami nasiona znajdują się w łupinach z kolcami, które zaczepiają się o ciała zwierząt takich jak jelenie, króliki lub psy, a później odpadają w nowych miejscach.
 • (20 min) Poproś uczniów, by przebudowali i przetestowali modele, aby ukończyć kolejne zadanie w aplikacji:

  • Zaprojektujcie, zbudujcie i zaprogramujcie model pokazujący jeden ze sposobów, w jakie zwierzęta mogą roznosić nasiona.
 • (5 min) Poproś uczniów, żeby powiedzieli, jakie wiadomości, pomysły lub umiejętności:

  • pomogły im ukończyć zadanie;
  • poznali podczas budowania.
 • Poproś uczniów, żeby sprzątnęli zestawy i uporządkowali miejsca pracy.

Ocena

(Cała klasa, 5 minut)

 • Zadawaj pytania naprowadzające, aby skłonić uczniów do myślenia i podejmowania decyzji podczas wymyślania, budowania i programowania.

Obserwacje – lista kontrolna

 • Przejrzyj ponownie główne cele edukacyjne (sekcja Wsparcie dla nauczyciela).

 • Korzystając z listy kontrolnej, odnotuj postępy uczniów:

  • Ich modele pokazujące proces zapylania rośliny przez zwierzę zawierają element „pyłku”, który może być przenoszony.
  • Ich wyjaśnienie zawiera informację, że pyłek jest przenoszony poprzez fizyczny kontakt ze zwierzęciem.
  • Uczniowie wyjaśniają, dlaczego zwierzęta są ważne w procesie zapylania i rozsiewania nasion („Weryfikuj”).

Samoocena

Poproś uczniów o wybranie klocka, który ich zdaniem najlepiej pokazuje, jak im poszło.

 • Niebieski klocek: wydaje mi się, że potrafię stworzyć program, kierując się instrukcjami.
 • Żółty klocek: potrafię stworzyć program, kierując się instrukcjami.
 • Zielony klocek: potrafię stworzyć program, kierując się instrukcjami, a do tego potrafię pomóc koledze lub koleżance.

Wrażenia ze wspólnej pracy

Niech uczniowie w swoich małych grupach porozmawiają na temat tego, jak układała się ich wspólna praca.
Zachęcaj ich do używania na przykład takich wyrażeń:

 • Podobało mi się, kiedy ty…
 • Opowiedz coś więcej o tym, kiedy ty…

Zróżnicowanie

Jeśli chcesz, żeby lekcja była łatwiejsza:

 • Zawęź pierwsze zadanie, przydzielając uczniom konkretne zwierzę (np. pszczołę, ptaka lub nietoperza), którego użyją w swoim modelu. Zadawaj uczniom pytania, na które mogą odpowiedzieć „tak” lub „nie”, aby uzyskać wyjaśnienie.

Jeśli chcesz, żeby lekcja była trudniejsza:

 • Rozszerzenie zadania z części „Weryfikuj”: Poproś uczniów, aby zmodyfikowali swoje modele z części „Weryfikuj”, tak aby pokazywały inne sposoby rozsiewania się nasion, takie jak przenoszenie przez wiatr lub wodę.

Rozszerzenie

 • Powiedz, że motyle z gatunku rusałka pawik są ważnymi zapylaczami. Wyszukaj wykres słupkowy przedstawiający zmiany w populacji tych zapylaczy (wyszukaj obrazy dla populacji rusałki w milionach). Poproś uczniów, aby korzystając z liczb na wykresie (bez uwzględniania milionów, które reprezentują), dodali i odjęli wielkość populacji z różnych lat. Na przykład jeśli słupek dla 2015 r. pokazuje 42, a słupek dla 2014 r. pokazuje 25, to jaka jest różnica wielkości populacji między tymi dwoma latami?

Jeśli wykorzystasz to dodatkowe ćwiczenie, czas zajęć przekroczy przewidziane 45 minut.

Wsparcie dla nauczyciela

Uczniowie:

 • Wyjaśnią, w jaki sposób zwierzęta pomagają roślinom roznosić pyłek.
 • Zbudują odpowiedni model procesu zapylania, uwzględniający szczegóły pokazujące przenoszenie pyłku poprzez bezpośredni kontakt z ptakiem, nietoperzem lub owadem.

(po jednym na dwoje uczniów)

 • Zestaw LEGO® Education SPIKE Essential
 • Urządzenie z zainstalowaną aplikacją LEGO Education SPIKE
 • Zobacz: Wstęp do zajęć – Materiały.

I. Edukacja polonistyczna

 • 1. Osiągnięcia w zakresie słuchania. Uczeń: 1, 2.
 • 2. Osiągnięcia w zakresie mówienia. Uczeń: 2, 3, 5.
 • 3. Osiągnięcia w zakresie czytania. Uczeń: 1.

II. Edukacja matematyczna

 • 6. Osiągnięcia w zakresie stosowania matematyki w sytuacjach życiowych oraz w innych obszarach edukacji. Uczeń: 6, 9.

IV. Edukacja przyrodnicza

 • 1. Osiągnięcia w zakresie rozumienia środowiska przyrodniczego. Uczeń: 1, 2, 4, 6.

VI. Edukacja techniczna

 • 1. Osiągnięcia w zakresie organizacji pracy. Uczeń: 1, 3, 4.
 • 2. Osiągnięcia w zakresie znajomości informacji technicznej, materiałów i technologii wytwarzania. Uczeń: 1, 2, 3, 4.
 • 3. Osiągnięcia w zakresie stosowania narzędzi i obsługi urządzeń technicznych. Uczeń: 1.

VII. Edukacja informatyczna

 • 1. Osiągnięcia w zakresie rozumienia, analizowania i rozwiązywania problemów. Uczeń: 2.
 • 3. Osiągnięcia w zakresie posługiwania się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi. Uczeń: 1, 2, 3.
 • 4. Osiągnięcia w zakresie rozwijania kompetencji społecznych. Uczeń: 2.

Rozszerzenie

II. Edukacja matematyczna

 • 4. Osiągniecia w zakresie rozumienia stosunków przestrzennych i cech wielkościowych. Uczeń: 1, 2.

Materiały dla uczniów

Arkusz dla ucznia

Download, view or share the student worksheet, either as an online HTML page or a printable PDF

Legal NoticePrivacy PolicyCookies

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.