SPIKE™ Cơ bản

Động cơ

Tìm hiểu cách xoay động cơ.

0-30 phút
Sơ cấp
1-2 tuổi

Hỗ trợ giáo viên

KIỂM TRA

KIỂM TRA

TEST

Tài liệu dành cho học sinh

Bảng tính học sinh

Tải xuống, xem hoặc chia sẻ dưới dạng trang HTML trực tuyến hoặc PDF có thể in được.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.