SU4_web_header.png
SPIKE™ Cơ bản

Kết nối khoa học

Học phần này giới thiệu cho học sinh các chủ đề Trái Đất, Vật lý và Khoa học Đời sống mà các em sẽ tìm hiểu trong khi giúp Maria, Sofie, Leo và Daniel nghiên cứu về cách con người và động vật nắm bắt và khai thác thế giới xung quanh. Các em sẽ trải nghiệm và lý giải cách ánh sáng phản xạ từ các vật thể và đi vào mắt, cho phép mắt nhìn thấy vật thể. Các em sẽ khám phá cách động vật sử dụng các cấu tạo bên trong và bên ngoài cơ thể để sinh sống, phát triển và tồn tại trên thế giới. Các em sẽ tìm hiểu về năng lượng từ tài nguyên thiên nhiên và cách con người sử dụng chúng ảnh hưởng đến môi trường ra sao. Các em cũng sẽ nghiên cứu các cách để giảm thiểu tác động của những quá trình tự nhiên của Trái Đất đối với con người. Cuối cùng, các em sẽ thiết kế và so sánh nhiều giải pháp khác nhau để cho thấy các mẫu có thể được sử dụng để truyền tải thông tin ra sao.

Học sinh cũng sẽ thực hành học tập xã hội và cảm xúc, chẳng hạn như khả năng tự điều chỉnh, đức tính kiên trì, thái độ đồng cảm, tự nhận thức bản thân và chánh niệm với dàn nhân vật chính trong các câu chuyện bài học.

Trước khi học sinh bắt đầu học phần này, chúng tôi khuyến nghị thực hiện những việc sau nhằm củng cố kỹ năng lắp ráp và lập trình cũng như giúp các em sẵn sàng vượt qua những thử thách có trong đây.

  • Truy cập [Ứng dụng] LEGO® Education SPIKE 1hoặc cài đặt ứng dụng này trên các thiết bị trong lớp học.

  • Hoàn thành các Hoạt động Hướng dẫn (tại mục menu Bắt đầu trong Ứng dụng LEGO Education SPIKE).
    Thử một hoặc nhiều bài học trong học phần Những trò chơi lễ hội cuồng nhiệt

Lớp 4-5
Khoa học: 5. Công nghệ: 3. Kỹ thuật: 5. Nghệ thuật: 3. Toán học: 2.
STEAM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Nghệ thuật, Toán học), Khoa học

Bài học

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.