Bộ công cụ Đoàn tàu Tốc hành

Coding Express

Mẫu giáo
STEAM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Nghệ thuật, Toán học), Khám phá Sáng tạo, Phát triển Cảm xúc Xã hội, Toán học và Khoa học Đầu đời

Bài học

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.