science-unit-white.png
Bộ công cụ Học tập SPIKE™ Prime

Máy theo dõi quá trình luyện tập

Trong bài này, học sinh sẽ xây dựng, phân tích và/hoặc diễn giải nội dung dữ liệu trên đồ thị để mô tả mối quan hệ giữa các loại năng lượng (tức là năng lượng chuyển hóa, thế năng và động năng) và gia tốc của vật thể.

Thông qua hoạt động lắp ghép các mô hình để minh họa mức năng lượng được lưu trữ trong hệ thống, học sinh sẽ tập tìm ra các mối quan hệ toán học và sử dụng số liệu thống kê, xác suất để tìm lời giải cho câu hỏi khoa học. Khi làm như vậy, học sinh phải xét đến các hạn chế trong phân tích dữ liệu (ví dụ: lỗi đo lường) và/hoặc tìm cách cải thiện độ chính xác và tính chuẩn xác của dữ liệu bằng các công cụ và phương pháp kỹ thuật tốt hơn (ví dụ: thử nghiệm nhiều lần).

Lớp 6-8
Khoa học: 5. Công nghệ: 2. Kỹ thuật: 2. Nghệ thuật: 3. Toán học: 5.
Khoa học, STEAM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Nghệ thuật, Toán học)

Bài học

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.