U3_web_thumbnail.png
SPIKE™ Cơ bản

Du khách vui vẻ

Bài giảng này sẽ giúp học sinh phát triển khả năng hiểu biết về khoa học máy tính khi các em tạo các trình tự và vòng lặp, phân tích vấn đề và cải tiến chương trình để đáp ứng các nhu cầu cụ thể. Học sinh sẽ nghiên cứu kỹ các cách mô tả chính xác quyết định đã đưa ra khi tạo chương trình, thực hiện chạy thử và phát triển khả năng tạo và gỡ lỗi cho nhiều giải pháp.

Học sinh sẽ kể lại kinh nghiệm bằng cách sử dụng các dữ kiện liên quan và chi tiết mô tả. Điều này sẽ giúp các em nâng cao kỹ năng giao tiếp của mình.

Lớp 4-5
Khoa học: 1. Công nghệ: 5. Kỹ thuật: 3. Nghệ thuật: 2. Toán học: 1.
STEAM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Nghệ thuật, Toán học), Khoa học Máy tính

Bài học

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.