U2_web_header.png
SPIKE™ Cơ bản

Công viên giải trí tuyệt vời

Bài giảng này giới thiệu cho học sinh của bạn các kỹ năng thiết kế kỹ thuật. Các em sẽ tìm hiểu về các bước liên quan đến việc xác định vấn đề, suy nghĩ về các giải pháp cũng như thử nghiệm và tinh chỉnh các nguyên mẫu để cải thiện ý tưởng của các em. Các em sẽ học các kỹ năng quan sát bằng cách thu thập thông tin về một vấn đề và sửa đổi một giải pháp để đáp ứng nhu cầu của những người khác.

Học sinh sẽ giúp một nhân vật trong câu chuyện bằng cách kể lại trải nghiệm sử dụng các sự kiện và chi tiết mô tả có liên quan. Điều này sẽ giúp phát triển kỹ năng trò chuyện tập thể của các em.

Lớp 1-5
Khoa học: 1. Công nghệ: 4. Kỹ thuật: 5. Nghệ thuật: 3. Toán học: 1.
Hybrid
STEAM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Nghệ thuật, Toán học), Kỹ thuật

Bài học

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.